www.Tanie-Belki.pl

Regulamin

Sklepu Internetowego www.tanie-belki.pl 

Należącego do firmy plastmaker Dominika Stolar z siedzibą Łazisko 40 kod pocztowy 97-200 Tomaszów Maz.

Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.tanie-belki.pl  należącego do firmy plastmaker Dominika Stolar

I. OZNACZENIE STRON, DEFINICJE ORAZ ZAKRES ZASTOSOWANIA

 • §1

Sprzedający – oznacza Panią Dominikę Stolar prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Plastmaker Dominika Stolar z siedzibą w miejscowości ŁAZISKO 40  97-200 TOMASZÓW MAZ posiadającą nadany numer identyfikacji podatkowej NIP 6171829731 oraz numer REGON 520133454

 

Kupujący – oznacza podmiot mający pełną zdolność do dokonywania czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dokonujący zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

 

Strony – oznacza Sprzedającego i Kupującego,

 

Sklep Internetowy – oznacza należący do Sprzedającego interaktywny serwis internetowy, funkcjonujący pod adresem : www.tanie-belki.pl  umożliwiający Kupującym dokonywanie zakupu Produktów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

Produkt/Produkty – oznaczają widniejące na stronie Sklepu Internetowego wyroby, którym Kupujący nada indywidualne cechy i walory użytkowe za pomocą Kreatorów lub indywidualnej kombinacji wzorów formatów i kolorów.

 

Kreator – narzędzie informatyczne udostępnione Kupującemu na witrynie Sklepu Internetowego, w celu skonfigurowania Produktu/Produktów wg indywidualnych  potrzeb  Kupującego.

Cena –  oznacza  widniejącą na stronie Sklepu Internetowego cenę wyjściową przypisaną do danego Produktu nie uwzględniającego jego późniejszych indywidualnych cech wprowadzonych przez Kupującego za pomocą Kreatora, która podlega modyfikacjom, stosownie do zmian w cechach Produktu wprowadzanych za pomocą Kreatora, aż do osiągnięcia ceny końcowej, odzwierciedlającej ostateczną cenę zamawianego ProduktuCena jest ceną brutto, zawierającą cło, podatki – w tym podatek VAT – oraz Koszt Gospodarowania Odpadami (KGO) i nie uwzględnia indywidualnego rabatu, który może być przyznany Kupującemu.

 

Punkt Odbioru Towarów –  oznacza miejsce pod adresem : ŁAZISKO 40  97-200 Tomaszów Mazowiecki, w którym Kupujący ma możliwość dokładnego sprawdzenia stanu zamówionego towaru oraz jego odbioru i zapłaty Ceny gotówką,

Zamówienie –  oznacza złożoną przez Kupującego, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, ofertę nabycia określonego, skonfigurowanego przez siebie Produktu / Produktów za wskazaną w tej ofercie Cenę.

 

 • §2

Niniejszy Regulamin zawiera kompleksową regulację praw i obowiązków Stron, a także zasad sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego i żadne inne przepisy, za wyjątkiem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa powszechnego oraz oddzielnych umów zawartych przez Strony w formie pisemnej, nie mają w tym zakresie swego zastosowania. W szczególności Sprzedającego nie obowiązują jakiekolwiek wzorce umowne przedstawione przez Kupującego, takie jak ogólne warunki zakupu lub ogólne warunki dostaw.

 • §3

Sklep Internetowy nie świadczy żadnych usług posprzedażowych, za wyjątkiem określonych w indywidualnie zawartych umowach.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • §4
 1. Prezentacja Produktów na witrynach Sklepu Internetowego nie stanowi oferty ich sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz jest zaproszeniem do składania przez Kupujących ofert na zakup prezentowanych Produktów, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Sprzedający może w każdej chwili zaktualizować lub wycofać ze sprzedaży poszczególne Produkty. Tego rodzaju zmiany asortymentowe nie mają jednak zastosowania do przyjętych już do realizacji zamówień chyba, że producent/dostawca danego Produktu wycofa go ze sprzedaży lub wydłuży czas jego dostawy.
 3. Nazwy i marki, którymi opatrzone są Produkty, należą do ich właścicieli i związane z nimi prawa nie podlegają przeniesieniu na Kupującego wraz z zakupionym Produktem.
 4. Informacje dotyczące Produktów zawarte w ich opisach mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią wiążącej specyfikacji. Kupujący powinien zapoznać się z cechami Produktu przed złożeniem zamówienia i przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przydatność zakupionego Produktu do użytku planowanego przez Kupującego.

 

 • §5

Sprzedaż Produktów dokonywana jest z zastrzeżeniem ich własności na rzecz Sprzedającego, do daty uiszczenia całości Ceny i pozostałych kosztów ich dostawy.

 

 • §6

Warunkiem dokonywania przez Kupującego transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru na formularzu zamówienia

III. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ ORAZ ZAWIERANIE, UTRWALANIE I UDOSTĘPNIANIE UMÓW SPRZEDAŻY

 • §7
 1. Kupujący, chcąc nabyć wybrane Produkty, jest zobowiązany złożyć na nie Zamówienie wg wzoru udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego, przez wypełnienie wszystkich jego obligatoryjnych pól, określenie cech Produktu za pomocą Kreatorów lub kombinacji wzorów formatów i kolorów oraz wysłanie Zamówienia do realizacji, w sposób określony na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość swych danych podanych w Zamówieniu i za wszelkie skutki wynikające z podania danych nieprawdziwych lub niepełnych,
 3. Sprzedający zawiadamia Kupującego o otrzymaniu Zamówienia na podane w Zamówieniu dane kontaktowe Kupującego. Zawiadomienie to nie stanowi przyjęcia Zamówienia do realizacji lecz jest jedynie informacją dla Kupującego o skutecznym doręczeniu Zamówienia Sprzedającemu.
 • §8

Sprzedający, na podstawie otrzymanego Zamówienia, weryfikuje dostępność wymienionych w nim Produktów, ich Cenę oraz możliwości dostawy i w zależności od tych ustaleń : 

 1. potwierdza Kupującemu przyjęcie Zamówienia w całości do realizacji lub
 2. informuje Kupującego o braku możliwości realizacji Zamówienia w całości lub w części, podając czy i w jakim zakresie oraz na jakich warunkach Zamówienie może być zrealizowane.
 • §9
 1. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje w formie wiadomość e-mail, którą Sprzedający wysyła Kupującemu na jego adres e-mail podany w Zamówieniu, wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego do wpłaty zaliczki, bądź pełnej kwoty zamówienia.

Wiadomość ta zawiera proponowaną treść przedmiotu umowy sprzedaży, w szczególności :

 1. numer i datę zamówienia, 
 2. dane Kupującego,
 3. główne cechy zamówionego Produktu
 4. łączną Cenę
 5. przewidywany termin realizacji Zamówienia, który jest ustalany indywidualnie dla określonego Produktu/Produktów

i dołączony jest do niej Regulamin, z załączonym  wzorem odstąpienia od umowy oraz informacją, że Kupującemu – konsumentowi nie przysługuje oprawo odstąpienia od  umowy dotyczącej Produktu, który zostanie wykonany wg indywidualnych cech nadanych mu przez Kupującego  za pomocą Kreatora lub innych indywidualnych konfiguracji wzorów i kolorów.

 1. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez KupującegoKupujący powinien zawiadomić Sklep Internetowy o zauważonych rozbieżnościach. W takim przypadku Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy sprzedaży wysyłając Kupującemu kolejną wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.
 2. Sklep Internetowy zapewnia Kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym Zamówieniu, jego zmiany lub anulowania, aż do momentu wpłaty wymaganej zaliczki lub kwoty zamówienia.
 • §10
 1. Po otrzymaniu przez Kupującego informacji od Sprzedającego o braku możliwości realizacji Zamówienia w całości lub w części :
  1. Zamówienie pierwotne traci ważność w całości,
  2. Kupujący może złożyć korektę Zamówienia wskazując w niej tę część Zamówienia pierwotnego, która wg informacji Sprzedającego, może być zrealizowana.
 2. Zamówienie skorygowane stanowi nowe Zamówienie podlegające realizacji na zasadach określonych w niniejszym Rozdziale III.

 

 • §11
 1. Z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia jego Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego i dokonania wpłaty wymaganej zaliczki lub zapłaty całości, a w niektórych przypadkach także kosztów dostawy, dochodzi między Stronami do zawarcia umowy kupna – sprzedaży Produktów wskazanych w Zamówieniu, dającej podstawę do przygotowania zamówionego Produktu / Produktów do wysłania.
 2. Umowy kupna – sprzedaży zawierane są w języku polskim, a ich treść jest każdorazowo utrwalana, zabezpieczana poprzez wykonanie kopii zapasowej i jest przechowywana przez 5 lat w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego lub w wersji drukowanej. Treść umowy sprzedaży udostępniana jest Kupującemu w wiadomości e-mail, w której Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia oraz jest potwierdzana dowodem zakupu (paragonem lub fakturą VAT) przesyłanym Kupującemu wraz z zamówionym Produktem/Produktami lub oddzielnie, w formie elektronicznej.
 1. Sprzedający przesyła Kupującemu e-mail, w których potwierdza ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.

IV. SPOSÓB I TERMINY ZAPŁATY CENY

 • §12
 1. Ostateczna wysokość Ceny ustalana jest w zależności od cech nadanych danemu Produktowi przez Kupującego, za pomocą Kreatorów lub kombinacji wzorów formatów i kolorów.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Cen, w szczególności w przypadku zmiany cen stosowanych przez producentów/dostawców lub wyczerpania zapasów magazynowych danego Produktu. Zmiana Ceny staje się obowiązująca dopiero po jej zamieszczeniu na stronach Sklepu Internetowego.
 3. Strony wiąże Cena podana w Zamówieniu, potwierdzonym przez Sprzedającego.
 4. Przy dokonywaniu płatności w formie przedpłaty, w szczególności na podstawie faktury proforma, Sprzedający przyjmie Zamówienie do realizacji i potwierdzi termin dostawy lub odbioru Zamówienia po wpłynięciu środków wynikających z ww. przedpłaty lub faktury.

 

 • §13

Kupujący zobowiązany jest wraz z Ceną zapłacić koszty dostawy, jeżeli chce skorzystać z takiej usługi transportowej w tym koszty transportu oraz ubezpieczenia zamówionych Produktów, wg ich ryczałtowej wysokości wskazanej na stronach Sklepu Internetowego, uzależnionej od łącznej wartości Zamówienia oraz rodzaju przesyłki. Aktualna informacja o ewentualnych kosztach logistycznych zleconych jest dostępna na podstronie https://tanie-belki.pl/logistyka/  

 • §14
 1. Płatność za zamówione Produkty winna być dokonana w formie wybranej przez Kupującego i potwierdzonej przez Sprzedającego w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia. W przypadku rozbieżności obowiązuje forma płatności wskazana przez Sprzedającego w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w takiej formie w wymaganym terminie przyjmuje się, że nie wyraził na nią zgody i wówczas Zamówienie nie podlega realizacji, a umowa kupna-sprzedaży zmówionych Produktów nie dochodzi do skutku.
 2. Przewidziane są następujące formy płatności :
  1. przedpłata przelewem bankowym, dokonanym na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy w terminie do trzech dni roboczych od potwierdzenia przez Sprzedającego gotowości przyjęcia Zamówienia do realizacji. Spóźniona wpłata upoważnia Sprzedającego do wstrzymania realizacji Zamówienia i do odpowiedniego wydłużenia czasu jego późniejszej realizacji lub do odstąpienia od umowy;
  2. przedpłata przelewem lub gotówką w Punkcie Odbioru Towarów wskazanej przez Sprzedającego zaliczki, z płatnością pozostałej części należności gotówką za pobraniem przez przewoźnika, przy odbiorze dostarczonej przesyłki; Kupujący obciążany jest wówczas dodatkowo kosztem pobrania w wysokości adekwatnej do kosztów przewidzianych za tę czynność usług kurierskich. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży. W przypadku dostawy realizowanej przez zewnętrzną firmę kurierską maksymalna kwota pobrania wynosi 5.000 zł.
  3. gotówką w Punkcie Odbioru Towarów, gdzie Kupujący może zapłacić za zamówiony Produkt w kasie, w momencie jego odbioru. Warunkiem tej formy płatności jest uprzednie dokonanie przedpłaty, przelewem bankowym lub gotówką w w Punkcie Odbioru Towarów, wskazanej przez Sprzedającego zaliczki, której zapłata warunkuje realizację Zamówienia.
 • §15

Faktura za zakupione Produkty wystawiana jest przez Sprzedającego na dane Kupującego zamieszczone w Zamówieniu i doręczana jest Kupującemu wg jego wyboru w wersji papierowej lub elektronicznej, po dokonaniu płatności za dostarczone Produkty.

V. KOSZTY, SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY

 • §16

Sklep Internetowy umożliwia – wg wyboru Kupującego – następujące formy wydania zamówionych Produktów :

 1. odbiór osobisty w Punkcie Odbioru Towarów.
 2. dostawę za pośrednictwem przewoźnika wskazanego na stronach Sklepu Internetowego.

 

 • §17
 1. Odbiór osobisty w Punkcie Odbioru Towarów może być zrealizowany w dni robocze, w godzinach 06:00 – 14:00 lub o innej uzgodnionej wcześniej godzinie.
 2. Kupujący dokonujący odbioru w Punkcie Odbioru Towarów nie ponosi dodatkowych łat związanych z dostawą i z ubezpieczeniem zamówionych Produktów.

 

 • §18
 1. Dostawa za pośrednictwem przewoźnika dedykowanego realizowana jest przez Sprzedającego, który wysyła Produkty do wskazanego w Zamówieniu odbiorcy i na wskazany adres dostawy, za pośrednictwem wybranych spedytorów lub przewoźników.
 2. Po uzgodnieniu transportu dedykowanego koszt dostawy i ubezpieczenia dostarczanych Produktów – który jest uzależniony od wagi oraz wielkości przesyłki i jest podany w potwierdzeniu otrzymania Zamówienia – w całości pokrywa Kupujący..
 3. Termin dostawy przesyłki ustalany jest indywidualnie w oparciu o wielkość Zamówienia i czas potrzebny na  jego realizację. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby termin realizacji Zamówienia nie przekraczał wskazanej w nim liczby dni, poczynając od dnia doręczenia Kupującemu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 4. Sprzedający może dokonać zmiany terminu realizacji Zamówienia w przypadku przejściowego braku dostępności Produktów lub możliwości nadania im indywidualnych cech określonych w Zamówieniu, z przyczyn od Sprzedającego niezależnych.
 5. Przewoźnik dedykowany doręcza przesyłki w dniach i godzinach uzgodnionych z Kupującym.

W niektórych przypadkach możliwe jest ustalenie indywidualnej pory i dnia dostawy towaru za zgodą obu Stron umowy przewozu/dostawy.

 1. Kurier ma obowiązek dostarczyć zamówione Produkty ważące do 30 kg., do drzwi odbiorcy. W przypadku towaru o wadze powyżej pow. 30 kg lub dużych gabarytów  dostawa jest realizowana do bramy/furtki odbiorcy.
 2. Dostawa standardowo jest realizowana jest jedynie na obszarze Polski, ale istnieje możliwość ustalenia dostawy towaru za granicę.
 3. Na każdym etapie realizacji Zamówienia Sprzedający ma prawo odstąpić od zawartej umowy, również bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone Kupującemu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Kupującego. W razie odstąpienia od umowy przez Sprzedającego Kupującemu nie przysługują względem Sprzedającego żadne roszczenia, z wyjątkiem roszczenia o zwrot zapłaconej Ceny i kosztów dostawy.
 • §19
 1. Kupujący zobowiązany jest doprowadzić, w miejscu i w czasie awizowanym przez przewoźnika, do odbioru zamówionej przesyłki osobiście lub przez osoby legitymujące się upoważnieniem Kupującego do jej odbioru. W przypadku nie odebrania przesyłki, koszty jej zwrotu do Sprzedającego i ewentualnie ponownej wysyłki ponosi Kupujący.
 2. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący powinien postępować zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności – jako uprawniony – zażądać od przewoźnika na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
 3. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Kupujący jest zobowiązany doprowadzić do ustalenia przez przewoźnika stanu przesyłki, zgłaszając takie na żądanie przewoźnikowi niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
 4. Wady przesyłki lub jej braki ilościowe widoczne przy odbiorze, a nie potwierdzone przez przewoźnika, mogą nie być uwzględnione przez Sprzedającego.

VI RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTU

 • §20
 1. Kupujący, z zastrzeżeniem ust. 5, korzysta z rękojmi za wady Produktu, na warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 2. Rękojmia trwa przez okres dwóch lat, licząc od daty wydania Produktu Kupującemu i obejmuje ona wady fizyczne Produktu, polegające na niezgodności cech lub/i właściwości Produktu z jego cechami i/lub właściwościami określonymi w Zamówieniu oraz wady prawne, polegające na obciążeniu Produktu prawami osób trzecich, za wyjątkiem praw autorskich i pochodnych. Rękojmia za wady fizyczne nie obejmuje wad Produktu, wynikających z jego niewłaściwego przechowywania, czy użycia przez Kupującego.
 3. W przypadku wykrycia wady Produktu Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie po wykryciu wady, złożyć Sprzedającemu, pisemną reklamację wskazującą wadliwy Produkt, datę i nr Zamówienia oraz opisującą ujawnioną wadę, a także dostarczyć Sprzedającemu wadliwy Produkt.
 4. Sprzedający zobowiązany jest powiadomić Kupującego o wyniku rozpoznania reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania, pod rygorem uznania reklamacji za zasadną.  Uznając reklamację za zasadną, Sprzedający może na własny koszt usunąć wadę lub wymienić Produkt na nowy i odesłać niewadliwy Produkt Kupującemu. W przypadku, gdyby wymiana Produktu na nowy lub usunięcie jego wady było niemożliwe, Sprzedającemu przysługuje prawo do obniżenia Ceny za wadliwy Produkt lub prawo odstąpienia od umowy w zakresie tego Produktu/Produktów, za zwrotem Kupującemu zapłaconej Ceny i kosztów dostawy.
 5. Rękojmia za wady Produktu jest wyłączona, gdy Kupującym jest przedsiębiorca nabywający Produkt w ramach prowadzonej zawodowej działalności gospodarczej.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA PRZEZ KUPUJĄCEGO OD UMOWY I ZASADY ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU

 • §21
 1. Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, jeżeli zawarł umowę sprzedaży na Produkty widniejące na stronach Sklepu Internetowego, którym nie nadał żadnych indywidualnych cech za pomocą Kreatora,  może w terminie 14 dni odstąpić od niej w całości lub w części, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w ust. 1. wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący – konsument lub upoważniona przez niego osoba, weszła w posiadanie wydanych jej Produktów.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący – konsument powinien :
  1. w terminie określonym w ust. 2. złożyć Sprzedającemu pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, które może zostać złożone na formularzu wg wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu i które powinno być wysłane pocztą na adres Sprzedającego lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@plastmaker.pl
  2. niezwłocznie odesłać Sprzedającemu na jego adres, nieużywany przedmiot umowy od której odstąpił, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym złożył Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Kupującemu – konsumentowi Cenę niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał skuteczne oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od umowy i otrzymał zwrot nieuszkodzonych Produktów.
 5. Prawo odstąpienia przez Kupującego – konsumenta od umowy nie dotyczy Produktu wykonanego przez Sprzedającego wg indywidualnych cech nadanych temu Produktowi przez Kupującego, który otrzymał potwierdzenie przyjęcia Zamówienia określonego w § 9 ust. 1.

VIII. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH

 • §22

 

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Kupującego na przetwarzanie przez Sprzedającego jego danych osobowych zawartych w Zamówieniu, w celu należytego wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe Kupujących przetwarzane będą w celu realizacji Zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie w celu należytego wykonania zawartej z Kupującym umowy sprzedaży, w szczególności w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia do realizacji Zamówienia,  oraz dostawy zamówionych Produktów pod wskazany przez Kupującego
 3. Kupujący ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

IX. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM PRZEZ SKLEP INTERNETOWY USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • §23

 

 1. Niniejszy Rozdział. IX. zawiera Regulamin świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin ten jest nieodpłatnie udostępniony Kupującym przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym Kupujący się posługują. W szczególności Kupujący mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać ten Regulamin ze strony https://tanie-belki.pl/regulamin/ jako treść w udostępnioną formacie tekstowym, zapisywać go na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.
 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego są następujące :
  1. zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie Produktów sprzedawanych przez Sklep Internetowy,
  2. fanpage facebook – zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne.
 3. Warunki korzystania ze świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy są następujące :
 4. połączenie z siecią Internet,
 5. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego Kupującego dokumentów hipertekstowych (HTML),
 6. adres poczty elektronicznej.
 7. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określone zostały w Rozdziale , a warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 • §24
 1. Kupujący mają prawo składać reklamacje dotyczące usług drogą elektroniczną świadczonych przez Sprzedającego przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego.
 2. Tryb postępowania reklamacyjnego określonego w ust. 1 jest następujący :
  1. Reklamacja może zostać wniesiona pisemnie na adres siedziby Sprzedającego lub wniesiona pocztą elektroniczną na adres : kontakt@plastmaker.pl i powinna zawierać oznaczenie Kupującego oraz wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
  2. Sprzedający dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki i zawiadomi wnoszącego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

 

 • §25

Sprzedający informuje Kupujących, że :

 1. korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem wynikającym z korzystania z tej sieci. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość wprowadzenia bez zgody i wiedzy użytkownika do jego systemu teleinformatycznego różnego rodzaju oprogramowania tworzonego i wprowadzanego do sieci Internet przez osoby trzecie, w celu wyrządzenia szkód użytkownikom tej sieci.

Sprzedający podejmie możliwe do realizacji starania w celu ochrony systemu informatycznego Sklepu Internetowego przed oddziaływaniem tych szkodliwych oprogramowań, tym niemniej zaleca się, aby Kupujący zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

 1. korzysta z tzw. „cookies”, którymi są krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Kupującego (tj. na urządzeniu końcowym, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Kupującego w razie ponownego połączenia ze Sklepem Internetowym z jego urządzenia końcowego, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w celu :
  1. ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Sklepu Internetowego,
  2. dostosowania wyglądu i treści stron Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego Kupującego (tzw. personalizacja),
  3. monitorowania ruchu na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Kupujących oraz w celach marketingowych.
 2. Kupujący ma prawo i możliwość w każdym czasie wyłączyć „cookies” w przeglądarce urządzenia Kupującego.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • §26

Strony wyrażają zgodę na składanie wzajemnych oświadczeń w formie elektronicznej, przy czym :

 1. korespondencja przeznaczona dla Sprzedającego winna być kierowana na adres e-mailowy Sprzedającego :  kontakt@plastmaker.pl
 2. korespondencja przeznaczona dla Kupującego będzie kierowana na adres mailowy Kupującego podany w Zamówieniu i będzie uważana za skutecznie doręczoną i wiążącą Kupującego niezależnie od tego, kto ją pod tym adresem odczytał.
 • §27
 1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania się nawzajem o wszelkich zmianach swych danych podanych drugiej Stronie w związku ze złożonym Zamówieniem, przy czym Sprzedający może dokonać takiego powiadomienia wyłącznie na stronach Sklepu Internetowego.
 2. Zaniechanie dokonania określonego w ust. 1 powiadomienia powoduje, że wszelkie czynności dokonywane przez Stronę nie powiadomioną, przy użyciu nieaktualnych danych drugiej Strony, będą skuteczne dla tej drugiej Strony, a w szczególności korespondencja doręczona na nieaktualny adres będzie uważana za skutecznie doręczoną.
 • §28

Wszelkie ewentualne spory związane z realizacją zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Strony będą się starały rozwiązać przede wszystkim w sposób polubowny, a w przypadku braku porozumienia i konieczności ich rozstrzygnięcia przez sąd, wyłącznie właściwym będzie sąd powszechny właściwy miejscowo wg siedziby Sprzedającego. Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, obowiązuje właściwość ogólna sądów powszechnych.

 • §29
 1. Ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu stają się wiążące dla Stron z datą ich zamieszczenia na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu  obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
 3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 4. Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część.
 5. Regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako taki podlega ochronie prawnej, a wyłączne prawa do niego przysługują Sprzedające

Ta strona wykorzystuje pliki Cookies. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.